PR/Marketing department

 

Marketing Manager – Helle Wang
E: helle.wang@group88.dk
T: +45 3336 6881

PR & Communication Manager – Camilla Høg
E: camilla.hog@group88.dk

PR & Marketing Coordinator – Tessa Overgaard
E: tessa.overgaard@group88.dk

E-commerce & Online Communication Manager – Jessica Glantz
E: Jessica.glantz@group88.dk
T: +45 3336 6846